Privacy

privacy

informatie

Privacy Statement


Privacy statement

Makelaarshuis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Boreelstraat 10
2582 TZ Den Haag
Tel +31-(0)70-322 90 87
Email: info@makelaarshuis.nl
www.makelaarshuis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meestal vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens zoals een kenteken i.v.m. parkeren of de administratie van uw VvE. Uw bankrekeningnummer voor verwerken van een incasso. Wat wij nodig hebben kan verschillen, afhankelijk van wat u van ons wenst. Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier (zoals via het kadaster).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Makelaarshuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening
- U een product of dienst aan te bieden, een product of dienst af te sluiten, een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren, uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen, fraude tegen te gaan (wwft), ons aan de wet te houden, bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben
- Het afhandelen van een betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om onderhoud/service te kunnen verlenen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Makelaarshuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bewaartermijnen zijn verschillend per onderwerp. Zo dienen wij ons te houden aan de minimale wettelijke bewaartermijn, maar deze kan worden verlengd indien dit nodig is om storingen of garanties correct te kunnen afhandelen. Een concreet voorbeeld: een garantie certificaat van een dak met 15 jaar garantie, gaan we niet na 7 jaar versnipperen.

Makelaarshuis heeft geen intentie/baat bij het (onnodig) lang verzamelen en bewaren van gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Makelaarshuis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website gebruikt cookies met als doel: te kunnen zien welke pagina’s veel of weinig worden gelezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Makelaarshuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur een e-mail aan info@makelaarshuis.nl. En stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw e-mail.

Kopie legitimatie

Wij doen een oproep aan al onze cliënten om gebruik te maken van KopieID, uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken. Hierdoor kunt u ons een veilige kopie toesturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Makelaarshuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@makelaarshuis.nl

Heeft u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar info@makelaarshuis.nl. Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Op onze website vindt u altijd de laatste versie.